25-27 Νοέμβρη: Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες.
Στις 25 Νο­έμ­βρη ξε­κι­νά­ει η με­γά­λη με­σο­γεια­κή συ­νά­ντη­ση δήμων, συλ­λο­γι­κο­τή­των,  κι­νη­μά­των και ακτι­βι­στών-τριών στη Βα­λέν­θια της Ισπα­νί­ας, που ορ­γα­νώ­νε­ται από το δήμο της Βα­λέν­θια και στη­ρί­ζε­ται από την GUE-NGL, την ευ­ρω­ο­μά­δα της Αρι­στε­ράς στο Ευ­ρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο. Την πρω­το­βου­λία και την ορ­γά­νω­ση της συ­νά­ντη­σης έχει ανα­λά­βει η κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομάδα του Podemos.
Για άλλη μια φορά  φαί­νε­ται ότι το Ισπα­νι­κό Κρά­τος απο­τε­λεί πο­λι­τι­κό και κοι­νω­νι­κό ερ­γα­στή­ρι, αφού με πρω­το­βου­λία της Αρι­στε­ράς ορ­γα­νώ­νε­ται ένα φό­ρουμ, στον αντί­πο­δα των συ­να­ντή­σε­ων των ευ­ρω­παί­ων ηγε­τών. Πρό­κει­ται για μια πρω­το­βου­λία που θέλει να φέρει κοντά τις δη­μο­τι­κές αρχές και τα κι­νή­μα­τα, καθώς και τους εκ­προ­σώ­πους των πό­λε­ων που μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν ως κα­τα­φύ­γιο για τους πρό­σφυ­γες.
Το πο­λι­τι­κό πλαί­σιο και οι στό­χοι που τί­θε­νται, έχουν ένα ρι­ζο­σπα­στι­κό και και­νο­τό­μο χα­ρα­κτή­ρα που ξε­περ­νά τις μέχρι τώρα «φι­λαν­θρω­πι­κές» και τυ­πι­κές συ­να­ντή­σεις δια­φό­ρων ευ­ρω­παϊ­κών, κυ­βερ­νη­τι­κών ή άλλων θε­σμών. Δεν πρέ­πει να ξε­χνά­με άλ­λω­στε ότι τους τε­λευ­ταί­ους μήνες έχει ανα­πτυ­χθεί ένα φο­βε­ρό κύμα αλ­λη­λεγ­γύ­ης, με εκα­το­ντά­δες Ισπα­νούς να κα­τα­φθά­νουν στους προ­σφυ­γι­κούς κα­ταυ­λι­σμούς, προ­σφέ­ρο­ντας το χρόνο και τις γνώ­σεις τους αφι­λο­κερ­δώς.
Ανά­με­σα στους στό­χους, όπως ανα­φέ­ρε­ται στο αρ­χι­κό κά­λε­σμα του Solimed, είναι το «να γίνει ορατή, δυ­να­τό­τε­ρη και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη η αλ­λη­λεγ­γύη στους πρό­σφυ­γες σε όλη τη Με­σό­γειο, αλλά και να ισχυ­ρο­ποι­η­θούν οι πρω­το­βου­λί­ες που έχουν παρ­θεί από τα κάτω ή σε το­πι­κό επί­πε­δο και που έχουν δη­μιουρ­γη­θεί κό­ντρα στην αδια­φο­ρία των κυ­βερ­νή­σε­ων». Γί­νε­ται ακόμα σαφές ότι οι ευ­ρω­παϊ­κές πο­λι­τι­κές ευ­θύ­νο­νται για τις δο­λο­φο­νί­ες και τις εξα­φα­νί­σεις των με­τα­να­στών στις θά­λασ­σες της Με­σο­γεί­ου.
Στην αρ­χι­κή δια­κή­ρυ­ξη ση­μειώ­νε­ται επί­σης ότι η συμ­φω­νία ντρο­πής Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης και Τουρ­κί­ας έχει κα­τα­στρο­φι­κές συ­νέ­πειες για τις ζωές χι­λιά­δων αν­θρώ­πων. Γί­νε­ται επί­σης λόγος για τη βαθιά πο­λι­τι­κή, οι­κο­νο­μι­κή και πο­λι­τι­σμι­κή κρίση της Ευ­ρώ­πης, που απο­δει­κνύ­ει ότι το υπάρ­χον ευ­ρω­παϊ­κό μο­ντέ­λο έχει απο­τύ­χει, ενώ επι­ση­μαί­νε­ται ο κίν­δυ­νος ανό­δου της ακρο­δε­ξιάς, της ξε­νο­φο­βί­ας και του ρα­τσι­σμού.
Για την ελ­λη­νι­κή συμ­με­το­χή έχει ήδη συ­γκρο­τη­θεί η απο­στο­λή που θα τα­ξι­δέ­ψει στη Βα­λέν­θια για να λάβει μέρος στις εκ­δη­λώ­σεις και στα ερ­γα­στή­ρια που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν εκεί και που με­τα­ξύ άλλων αφο­ρούν συ­ζη­τή­σεις για το άσυλο, την ευ­ρω­παϊ­κή κρίση, την επι­κοι­νω­νία και τα ΜΜΕ, καθώς και την εμπει­ρία από τις δομές αλ­λη­λεγ­γύ­ης, ενώ οι εκ­δη­λώ­σεις θα συ­μπλη­ρω­θούν με καλ­λι­τε­χνι­κά γε­γο­νό­τα που θα είναι ανοι­χτά για όλους τους πο­λί­τες της Βα­λέν­θια, ανα­δει­κνύ­ο­ντας τον δήμο σε θεσμό αντί­στα­σης και όχι απλά δια­χεί­ρι­σης.
Στις συ­ζη­τή­σεις θα συμ­με­τέ­χουν γνω­στές προ­σω­πι­κό­τη­τες, όπως ο ευ­ρω­βου­λευ­τής του Podemos  Miguel Urban, η δή­μαρ­χος Βαρ­κε­λώ­νης Ada Colau, ο δή­μαρ­χος του Κάδις στην Αν­δα­λου­σία Χοσέ Μαρία Γκον­ζά­λες (Κίσσι) κ.ά. Για την ελ­λη­νι­κή απο­στο­λή θα υπάρ­ξουν πε­ρισ­σό­τε­ρα δη­μο­σιεύ­μα­τα, όσο πλη­σιά­ζουν οι μέρες, ενώ ετοι­μά­ζε­ται ήδη συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου και εκ­δή­λω­ση. Στην ελ­λη­νι­κή απο­στο­λή συμ­με­τέ­χουν:
ο δή­μαρ­χος Νέας Φι­λα­δέλ­φειας-Χαλ­κη­δό­νας Άρης Βα­σι­λό­που­λος,
η πα­νε­πι­στη­μια­κός και αγω­νί­στρια της Αρι­στε­ράς με χρό­νια προ­σφο­ρά στα κι­νή­μα­τα πόλης και αλ­λη­λεγ­γύ­ης Ελένη Πορ­τά­λιου,
η Αθηνά Σκα­μπά εκλεγ­μέ­νη δη­μο­τι­κή σύμ­βου­λος στο Χαϊ­δά­ρι,
ο Κώ­στας Πα­πα­δό­που­λος δη­μο­τι­κός σύμ­βου­λος με το Κό­ντρα στο Ρεύμα στη Νί­καια,
η Έφη Γα­ρί­δη και η Βάσω Ακρι­βού δια­με­ρι­σμα­τι­κές σύμ­βου­λοι στην 4η και 6η δη­μο­τι­κή κοι­νό­τη­τα και εκ­πρό­σω­ποι της Κί­νη­σης «Απε­λά­στε το Ρα­τσι­σμό» και του Κυ­ρια­κά­τι­κου Σχο­λεί­ου Με­τα­να­στών,
η Κα­τε­ρί­να Σερ­γί­δου (Rproject) ως συ­ντο­νί­στρια της απο­στο­λής,
η Μάνια Μπαρ­σέφ­σκι με ση­μα­ντι­κή προ­σφο­ρά στα αντι­ρα­τσι­στι­κά και δι­καιω­μα­τι­κά κι­νή­μα­τα
και οι δη­μο­σιο­γρά­φοι της «Εφη­με­ρί­δας των Συ­ντα­κτών» Ντίνα Δα­σκα­λο­πού­λου και Μά­ριος Διο­νέλ­λης.
https://rproject.gr/article/i-elliniki-apostoli-gia-solimed-sti-valenthia