Ένσταση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση κατά της απόφασης 16/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου

Αττική, 4/2/2013
Αρ. Πρωτ:6422/5675

Προς:
Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56
ΤΚ 11525, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Ένσταση κατά της απόφασης 16/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη όπως δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΒΕΙ7ΩΚΑ-1ΗΠ στις 22/1/2013»

Έχοντας υπόψη:
1) Τον Νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2) Τον Νόμο 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3) Τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου,

ΕΝΙΣΤΑΜΑΙ

Κατά της απόφασης 16/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων «Δημιουργία Δομών για την άμεση καταπολέμηση της Φτώχειας». Η απόφαση στερείται νομιμότητας για τους εξής λόγους:

1. Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων (http://www.unescopireas.gr/el/o-omilos/history.html) είναι ο κ. Ιωάννης Μαρωνίτης, επικεφαλής της παράταξης «Ενεργοί Πολίτες Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη» και δημοτικός σύμβουλος. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, άρθρο 10, παρ 6 «Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ….εφόσον ο ίδιος, ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.

Ο δημοτικός σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρο 233 και 234 του Ν. 3852/2010».

Όπως προκύπτει από το απόσπασμα της υπ’ αριθμ 16/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μαρωνίτης απείχε μεν από την ψηφοφορία, ήταν όμως παρών στη διάρκεια της συζήτησης, επηρεάζοντας το αποτέλεσμα αυτής. 

Για το θέμα επιφυλάσσομαι να προσκομίσω και αντίγραφα των πρακτικών συνεδρίασης, καθώς παρότι αιτήθηκα προφορικώς κι εγγράφως να λάβω αντίγραφα αυτών ή πλήρη γνώση στην περίπτωση που είναι δυσχερή η έκδοση τους, όπως προβλέπει και το άρθρο 8, παρ. 8 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί στο αίτημα μου.

2. Ακολούθως με την παραπάνω διττή ιδιότητα του κ. Μαρωνίτη ως δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη και προέδρου του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων, ως συμπράττοντα φορέα με τον οποίο ο Δήμος επιθυμεί να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΡΕΝΤΗ», που θα ενταχθεί στο Σχέδιο Δράσης Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας του ΕΣΠΑ 2007-2013 και με μέγιστο ύψος χρηματοδότησης 1.360.000,00€ για δύο έτη (http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2306) τίθεται όχι μόνο θέμα νομιμότητας υπογραφής ενός τέτοιου μνημονίου, αλλά και ασυμβίβαστου καθώς το άρθρο 14, παρ. 3 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 29, παρ3 του Ν 3463/2006, προβλέπουν πως «Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι Δήμαρχοι, πρόεδροι Κοινοτήτων, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικού διαμερίσματος, τοπικοί σύμβουλοι ή πάρεδροι: α. Όποιοι συνδέονται με το Δήμο ή την Κοινότητα ήτα νομικά τους πρόσωπα, εξαιρουμένων των συνδέσμων, με συμβάσεις προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού ή κοινοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας, ύψους άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συνολικά ετησίως.

3. Υπήρξε πλάνη κι ελλιπής ενημέρωση του σώματος του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά το υπό συζήτηση θέμα. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμ. 4356/17-1-2013 πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου, ενημερώθηκε το σώμα πως το με αριθμό 13 θέμα αφορά σε «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα «Δημιουργία Δομών για την άμεση καταπολέμηση της φτώχειας». Η δε απόφαση πάρθηκε τελικά με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων «Δημιουργία Δομών για την άμεση καταπολέμηση της Φτώχειας». 

Επιπλέον, δεν εστάλη εισήγηση για το παρόν θέμα, παρά μόνο το με αριθμ. πρωτ. 3962/16-1-2013 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών παρατάξεων με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος και αναφέρονται τα εξής δύο σχετικά έγγραφα: το με αριθμό 5474/15-1-2013 έγγραφο του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων και την με αριθμό 2.31716/οικ 6.7591/30 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας, τα οποία ουδέποτε προσκομίσθηκαν για να λάβουμε γνώση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τα παραπάνω κι
Επειδή έχω έννομο συμφέρον ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη
Επειδή η παρούσα ένσταση είναι νόμιμη κι εμπρόθεσμη εντός της 15ήμερης προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν 3852/2010
Επειδή η παρούσα ένσταση είναι προδήλως βάσιμη και αποδεικνύεται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα και παραπομπές κι ως εκ τούτου μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της παρούσας ένστασης πρέπει να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 228 παρ 1 και 2 του Ν. 3852/2010

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση και να ακυρωθεί η με αριθμό 16/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη καθώς και κάθε άλλη διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί βάσει αυτής, μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας ένστασης.

Κώστας Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
με την Κίνηση Πολιτών Νίκαιας-Ρέντη
«κόντρα στο ρεύμα»

Συν/να σχετικά:
1. Η με αριθμό 4356/17-1-2013 πρόσκληση για τη 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
2. Το με αριθμό 3962/16-1-2013 έγγραφο του Αυτοτελούς Τμήματος Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου, Ειδικών Συνεργατών, Ειδικών Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Δημοτικών παρατάξεων με το οποίο προτείνεται η συζήτηση του θέματος
3. Η με αριθμό 16/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα του Ομίλου για την UNESCO Νομού Πειραιώς και Νήσων «Δημιουργία Δομών για την άμεση καταπολέμηση της Φτώχειας».

1 σχόλιο:

  1. Αν αυτή η απόφαση δεν είναι ο ορισμός της συνδιαλαγής τί είναι ;
    Μαρωνίτης και Ιωακειμίδης , πώς λένε κύλησε ο τεντζερης και βρήκε το καπάκι .

    ΑπάντησηΔιαγραφή