12η συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη . Πρόσκληση

1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016 του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Βελτίωση και άρση επικινδυνότητας του εσωτερικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας» με κωδικό MIS 448268 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Αττική΄΄», αναδόχου εταιρίας ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
3. Έγκριση αναγκαίων τεχνικών προσαρμογών για το έργο «Διαμόρφωση πλατείας στα όρια του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη».
4. Έγκριση της με αρ. 6/2015 μελέτης «Επισκευή και άρση επικινδυνότητας της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας».
5. Έγκριση της με αρ. 7/2015 μελέτης «Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής στο Δήμο Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη 2015».
6. Έγκριση της διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ισογείου αναψυκτηρίου επιφάνειας 99,80 τ.μ. με υπόγειο χώρο ίσης επιφάνειας και δύο WC, που βρίσκεται στην πλατεία Αγ.Ι.Ρέντη, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη. 
7. Έγκριση της με αρ. 214/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης στην παράπλευρη οδό Λ. Στρατηγού Μακρυγιάννη, στη Δημοτική Κοινότητα Αγ.Ι.Ρέντη του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη». 
8. Έγκριση της με αρ. 215/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του κανονισμού χρέωσης καθαρισμού ιδιωτικών οικοπέδων μετά από εισαγγελική παραγγελιά και επιβολή προστίμου». 
9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ελαιώνα της Δημοτικής Ενότητας Αγ.Ι.Ρέντη. 
10. Συμμετοχή του Δήμου στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας», για τη δωρεάν παροχή των σχετικών υπηρεσιών σε 5 Δήμους της Π.Ε. Πειραιά» και καθορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του.
11. Έγκριση της χρήσης κινητής τηλεφωνίας σχετικά με την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη. 
12. Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού τροποποίησης μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη, λόγω θανάτου του ιδιοκτήτη. 
13. Έγκριση επιστροφής και ψήφιση πιστώσεως αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών συνολικού ύψους ποσού 115,00 € σε βάρος του ΚΑ 80.8261.0002 (επιστροφές χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων) προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι.Ρέντη οικονομικού έτους 2015. 
14. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (Μακρυμανωλάκης Δημήτριος). 
15. Διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο για πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής (Βούλγαρης Στυλιανός). 
16. Έγκριση διοργάνωσης ποδηλατικού γύρου έτους 2015 και ψήφιση πίστωσης ποσού 500 € για την κάλυψη αναγκών της εκδήλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου