Τα άρθρα 80 και 81 όπως ψηφίστηκαν και καρατομούν τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση

Τα άρθρα 80 και 81 όπως ψηφίστηκαν και καρατομούν τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση

askota.gr
ΑΡΘΡΟ 80
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
1.  Από την έναρξη του παρόντος νόμου, καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου. 
Οι  υπάλληλοι των οποίων καταργούνται οι θέσεις και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του Ν. 4093/2012(Α΄ 222), όπως ισχύει.
 Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013, είναι αυτοδικαίως άκυρη.
 2. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνουν :     
 Α) υπάλληλοι με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας, πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών. 
Β) υπάλληλοι των οποίων ο, η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με το ν Κ.Φ.Ε. (κανονισμός φορολόγησης εισοδήματος), όπως ισχύει και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 
Γ) υπάλληλοι οι οποίοι δυνάμει νόμου ή δικαστικής  απόφασης, ασκεί  κατ’  αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
Δ) υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος τίθενται σε διαθεσιμότητα, δυνάμει του παρόντος νόμου. 
Ε) υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες, δυνάμει δικαστικής αποφάσεως  και συνοικεί με τον συμπαραστεκόμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
Οι  υπάλληλοι  που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α έως Ε, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ της παραγράφου 1 που τίθενται σε διαθεσιμότητα, μετατάσσονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας Διοικητικού, με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν, στο Δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της με την παράγραφο 1. 
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και  Ζ2 του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
ΑΡΘΡΟ 81
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
1. Την 23-9-2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις των κλάδων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013 εντάσσονται σε πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ2 του ν. 4093/2012 (Α’222). 
Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013, είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
Με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Δ.Τ.Π.Π. ρυθμίζονται θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σ’ αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Δ.Τ.Π.Π. καθορίζονται τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4 καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους δήμους ιδίως μέσω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. 
Με απόφαση του υπουργού Δ.Τ.Π.Π. ρυθμίζεται το αντικείμενο, το είδος και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι με την ένταξη τους στην ΕΛ.ΑΣ. 
Με κοινή απόφαση των υπουργών Δ.Μ.Η.Δ. και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία αξιολόγησης, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ένταξης των υπαλλήλων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης. 
2. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνουν :   
Α) υπάλληλοι με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας, πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών. 
Β) υπάλληλοι των οποίων ο, η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. (κανονισμός φορολόγησης εισοδήματος), όπως ισχύει και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 
Γ) υπάλληλοι οι οποίοι δυνάμει νόμου ή δικαστικής  απόφασης, ασκεί  κατ’  αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
Δ) υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος τίθενται σε διαθεσιμότητα, δυνάμει του παρόντος νόμου. 
Ε) υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες, δυνάμει δικαστικής αποφάσεως  και συνοικεί με τον συμπαραστεκόμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
ΣΤ) υπάλληλοι που υπηρετούν σε δήμο ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση 11247/28-12-2012 «Αποτελέσματα Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας» ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012 έχει κάτω από 5000 μόνιμους κατοίκους. 
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α έως ΣΤ, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των υπαλλήλων της παραγράφου 1 που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, μετατάσσονται αυτοδικαίως από τις 23/9/2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ διοικητικού – ΤΕ διοικητικού – ΔΕ διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στον δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργηση της με την παράγραφο 1. 
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και  Ζ2 του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222). 
4.  Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία, ασκούνται από 23-9-2013 από την ΕΛΑΣ. 
Η  μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των Δήμων, που συνδέονται με τις αρμοδιότητες  αυτές. Τα  έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται  από τους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί  είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των Δήμων, που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους. 
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του Δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση Δημάρχου. 
Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 
5. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου έως την 22.9.2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην ΕΛ.ΑΣ, σε έναν ή περισσότερους Δήμους, η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό διάστημα αυτό. 
Χρήσιμες πληροφορίες :        
Ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου σύμφωνα με το Κ.Φ.Ε., θεωρούνται: 
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
i) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή ,
ii) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
i) τέκνα του φορολογούμενου,
ii) αδελφοί και αδελφές  των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη  σύζυγο.
Οι υποπαράγραφοι Ζ1 και Ζ2 του ν.4093/2012 ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου